Leveringsvoorwaarden Horeca

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van MARGARET WINES

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30178950

Artikel 1 – Definities
Afnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Margaret Wines ter zake de verkoop of bemiddeling in de verkoop van de door Margaret Wines verhandelde producten.
MW: Margaret Wines, gevestigd aan het Oudkerkhof 10 te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30178950.
Producten: alle door MW in haar normale bedrijfsuitoefening verhandelde producten, waaronder wijnen en wijnpakketten, ongeacht of deze producten rechtstreeks of door middel van een tussenpersoon worden verhandeld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of leveringen van door MW verhandelde Producten.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden als hierboven bedoeld, wordt door de Afnemer aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of van de acceptatie van een levering van de Producten.

Artikel 3 - Verkoopprijs
3.1 Afnemer is verplicht de Producten waarvoor door MW een verkoopprijs is vastgesteld, aan consumenten uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te leveren en te doen leveren tegen de verkoopprijs, zoals die voor het betreffende Product is vastgesteld.

Artikel 4 - Offertes
4.1 De aanbiedingen en offertes van MW geschieden vrijblijvend, tenzij anders door MW is vermeld. De koopovereenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door MW.

Artikel 5 - Leveringstermijn
5.1 De levering van de bij MW bestelde Producten geschiedt in beginsel zo spoedig mogelijk na bestelling. Opgaven van leveringstermijnen geschiedt door MW slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft de Afnemer niet het recht ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - Levering
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen van MW franco huis aan het met de Afnemer overeengekomen afleveradres en gaat het risico op het moment van aflevering op de Afnemer over. De keuze van de wijze van vervoer is voorbehouden aan MW. In vorenbedoelde levering is het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de Producten binnen de bedrijfsruimte of op het bedrijfsterrein van de Afnemer niet begrepen.
6.2 De Afnemer verbindt zich MW of haar vervoerders op alle werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur in de gelegenheid te stellen de Producten aan zijn adres af te leveren en retouremballages mee te nemen en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor MW of haar vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Bij het lossen en in ontvangst nemen van de Producten en het laden van emballage zal de Afnemer om niet hulp verlenen. (Mechanische) hulpmiddelen worden daarbij door Afnemer om niet ter beschikking gesteld.

6.3 Indien de Producten op de plaats van levering geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn aangekomen of voor de aflevering geheel of gedeeltelijk teniet zijn gegaan, heeft de Afnemer niet het recht alsnog levering respectievelijk verbeterde of aanvullende levering te vorderen, doch zal Afnemer slechts kunnen vorderen dat de deswege op de leverantie ontstane schade met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 op de totale verkoopprijs in mindering wordt gebracht.

6.4 Indien Producten geheel of gedeeltelijk tenietgaan of beschadigd raken voorafgaand aan de levering of door toedoen van MW op de plaats van levering, is MW uitsluitend aansprakelijk voor de aanschafwaarde van de manco levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 MW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 1 en 2 BW met uitzondering van gederfde winst.
7.2 De aansprakelijkheid van MW is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
7.3 De beperkingen aan de aansprakelijkheid en uitsluiting van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MW. Onder grove schuld wordt verstaan een aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid of een grote onachtzaamheid. Onder opzet wordt verstaan het willens en wetens handelen of nalaten.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 In de volgende gevallen, waarin de nakoming van haar leveringsverplichtingen redelijkerwijze niet van MW kan worden verlangd, heeft MW zonder gehoudenheid tot schadevergoeding het recht de levering van de Producten uit te stellen of de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarbij zal MW zich in ieder geval rekenschap geven van het fabricagevolume van haar leveranciers, het voorraadvolume van MW en alle te dezer zake naar het oordeel van MW van belang zijnde factoren, onverschillig of nagenoemde omstandigheden zich bij MW dan wel bij haar leveranciers voordoen.

 1. het tekortschieten in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze of soortgelijke

  overeenkomsten door Afnemer;

 2. ontbinding van contracten met leveranciers of vervoerders van MW

 3. uitstel of vertraging van de levering van de Producten, grondstoffen, brandstoffen,

  elektriciteit, water en andere hulpstoffen en benodigdheden voor het exploiteren van de

  onderneming van MW;

 4. verhindering of belemmering van de levering van de Producten als gevolg van

  overmacht, waaronder in ieder geval worden verstaan:

  • -  voorschriften of maatregelen van enige overheidsinstantie;

  • -  epidemieën of pandemieën;

  • -  ordeverstoringen;

  • -  extreme weersomstandigheden;

  • -  werkstakingen of soortgelijke acties;

  • -  anderszins dreigend gevaar.

 5. verhindering of belemmering van de normale middelen van vervoer, welke voor de verzending van de desbetreffende leveringen van de Producten plegen te worden gebruikt;

 6. excessieve (tijdelijke) stijging van de vraag naar de Producten door welke oorzaak dan ook.

 7. (de aanvraag van) faillissement en/of surséance van betaling van de Afnemer en/of een aan hem gelieerde vennootschap en/of surséance van betaling of de strafvervolging van genoemde (rechts)personen.

Artikel 9 - Prijzen
9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij anders vermeld.
9.2 Voor Producten, welke rechtstreeks door MW worden geleverd, gelden de prijzen welke in de prijscourant of prijslijst van MW zijn vermeld en zoals deze op de dag der levering op de desbetreffende Afnemer van toepassing zijn.
9.3 Prijswijzigingen c.q. nieuwe prijzen zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze aan Afnemer worden bekend gemaakt, zonder dat een Afnemer het recht kan doen gelden op levering tegen oude prijzen, indien zulk een bekendmaking hem, door welke oorzaak ook, niet meer heeft bereikt.

Artikel 10 - Bestelling (minimum hoeveelheid)
10.1 MW behoudt zich het recht voor om voor elke door MW te leveren Producten, minimale afnamehoeveelheden vast te stellen.

Artikel 11 - Betaling
11.1 De betaling van het eindbedrag der verkoopfacturen dient op de door MW aan te geven wijze te geschieden binnen 30 dagen en zonder enige verrekening. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
11.2 Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de Afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de Afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of korting wordt berekend aan MW zijn voldaan. Door de Afnemer nog verschuldigde factuurbedragen, rente en buitengerechtelijke kosten, alsmede door hem ten onrechte in mindering gebrachte bedragen zullen op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.
11.3 MW behoudt zich het recht voor om jegens Afnemers, die de genoemde betalingstermijn overschrijden, directe betaling voorafgaand aan de volgende levering(en) te eisen, waaronder mede wordt inbegrepen betaling tegen levering onder rembours.
11.4 Vindt levering van een bestelde hoeveelheid in gedeelten plaats, dan wordt elk gedeelte als een afzonderlijke levering beschouwd.
11.5 Indien de Afnemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien de vennootschap van de Afnemer wordt ontbonden of het door de Afnemer uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt, worden alle door de Afnemer aan MW verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.
11.6 Indien de Afnemer in gebreke mocht blijven de opeisbare vordering te voldoen en MW in verband daarmede genoodzaakt is de vordering ter incassering aan een derde uit handen te geven, is MW gerechtigd als vergoeding voor de door MW te maken en gemaakte kosten van aanschrijving en sommatie, besprekingen met de Afnemer en derden, last en ongerief, de kosten van inschakeling van derden, 15% over het openstaande bedrag in rekening te brengen, met een een minimum van EUR 100,- welke bedragen vermeerderd worden met de daarover verschuldigde BTW.
11.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke door MW worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder werking daarvan gesloten koopovereenkomsten, daaronder mede begrepen de kosten van haar advocaat en/of adviseurs komen voor rekening van de desbetreffende Afnemer.

11.8 Betalingen, ontvangen nadat de Afnemer in gebreke is, strekken allereerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaand, zelfs al vermeldt de Afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.9 Indien MW één of meerdere vorderingen op de Afnemer bezit die niet voortvloeien uit geleverd of niet geleverde Producten of ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van de Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

Artikel 12 - Rente
12.1 Onverminderd het bepaalde artikel 11 is MW gerechtigd de Afnemer over door hem niet betaalde opeisbare bedragen vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke handelsrente in rekening te brengen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 13 - Klachten
13.1 Klachten vervallen, indien deze niet schriftelijk en binnen 7 (zeven) dagen na aflevering van de Producten, aan MW zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na verstrijken van deze termijn wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
13.2 De Afnemer is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de door MW verhandelde Producten. MW is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan door MW geleverde Producten, die te wijten zijn aan onjuiste en onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de Afnemer.
13.3 Indien MW van oordeel is dat een klacht gegrond is, is MW uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten te vervangen of te crediteren, een en ander ter keuze van MW, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De Afnemer is gehouden de Producten waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van MW te houden.
13.4 De toepasselijkheid van artikel 6:89 en 7:23 BW is uitgesloten.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door MW geleverde Producten blijven eigendom van MW tot het moment dat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MW uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten, waaronder begrepen vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.
14.2 De Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door MW geleverde Producten een (bezitloos) pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de Afnemer zich geen (onderhandse) akte te zullen ondertekenen waarbij een pandrecht op de Producten wordt gevestigd, in welk geval de Afnemer zich aan verduistering schuldig zal maken.
14.3 Afnemer is gehouden de geleverde Producten waarop een eigendomsvoorbehoud als vermeld in artikel 14.1 op rust, als zodanig herkenbaar onder zich te houden, te (laten) vervoeren en op te (laten) slaan.
14.4 De Afnemer is verplicht MW of door MW aangewezen derden toegang te verlenen tot de plaatsen waar de geleverde Producten zich bevinden, met name in gevallen waarin MW op grond van de wet of op grond van een overeenkomst gerechtigd is de geleverde Producten terug te halen.

14.5 Indien Afnemer in gebreke is met het nakomen van zijn verplichtingen, heeft MW het recht de door MW geleverde Producten terug te nemen, waartoe de Afnemer MW in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
14.6 De kosten die MW maakt voor het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Afnemer.

Artikel 15 - Afwijkingen
15.1 Afwijkende afspraken ten opzichte van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
16.1 Op al onze aanbiedingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op deze voorwaarden en alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Bestellen

Het minimale bestelbedrag is € 75,00. U kunt bij ons veilig online bestellen, zowel met als zonder account.

Betalen

U kunt online betalen via:

 • iDeal
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal
 • American Express
 • AfterPay

Bezorgen

Uw bestelling wordt gratis bezorgd. Binnen de Randstad wordt uw bestelling door onze eigen bezorgdienst geleverd op de door u gekozen dag en tijdstip. Buiten de Randstad wordt uw bestelling binnen twee werkdagen via de pakketdienst geleverd.

Top